فکرونه چی خوبونه شی


ځینې خوبونه داسی وی چي پرته له عمومي فکر نه راځی خو زېاتره خوبونه ستا د فکر عکس وی.

ځاڼګی

براي ما خوب لیدۍ چي بیخی ډیری ځاڼي په سهیلو سهیلو باندی راروانی وي. او بیا په اسمان کښ تَک تور دُوګ را پیدا سی. دا دوګ بیا د جالیانو شکل ومومی او د ځاڼګو شاوخوا را تاوُ سی. بیا دا ځاڼګي سوکه سوکه په جالیو کښ بندیږي اوُ لاندی را لویږي.

زه ور منډه کړم او د یو ځاڼګی د نیولو هڅه کوم. چی یو کس نا ببره را وغورځی او زما له لاسه ځاڼګی و کاږي. زه ډیری زارئ ورته وکړم چی ماته یی راکړه خو هغه زالم یی نه راکوی. زه أخر د روپیو لالچ ورکړم. او بیا هغه پیسی واخلی او ځاڼګی ماته راکړی. ځاڼګی بیخی ډیره ښایسته او اصیله وی او ما سره ډیر ګرانئ کوی. اوس زه بیخی ډیر خوشحاله یم.

هغه سړئ ماته یاي که زه نوری ځاڼی وغواړم نو هغه یی راکولاي سی. زه خوشحاله شم او ورته یایم سی ټولی ځاڼګی ماته راکه نو زه روپئ درکوم. زه غواړم سی ټولی آزادی کړم.

هغه ما ځان سره یو خوني ته بوزی. هلته بیخی ډیری ځاڼګی وی. خو هغه یی ګړدی حلالی کړی او صفا کړی وی. او یو غټه کوټه یی ځینی جوړه کړی وی. زه ډیر زیات حیران او پریشانه سم او په خواشینی کښ ورته و یایم سی زه نو دا مړي ځاڼګی څه کوم.

زه له ډیری خواشینئ آسمان ته وګورم. هغه له توره ګړځه ډک وی. او خال خال یوه یوه ځاڼګی روانه وی. سهیلونه ختم سوی وی. زه له ډیره غمه پُر مزکه را پریوزم او ناره کړم چی “خُدایه مرګ را وله ما بوزه”.

او بیا زه را ویښ سم.

Author: Dr Raziq

I’m PhD in Animal Agriculture, currently working as a Technical Manager at Al Ain Farms for Livestock Production, Camel dairying, Alain, UAE. I had performed as a Professor and Dean, at the Faculty of Veterinary and Animal Sciences, Lasbela University of Agriculture, Water and Marine Sciences Pakistan (LUAWMS). I work on and write for the subjects of ‘turning camel from a beast of burden to a sustainable farm animal’, agricultural research policies, extensive livestock production systems, food security under climate change context, and sustainable use of traditional genetic resources for food and agriculture. Iim advocating camel under the theme of CAMEL4LIFE and believe in camel potential. I’m the founder and head of the Society of Animal, Veterinary and Animal Scientists (SAVES), and Founder of the Camel Association of Pakistan. I also work as a freelance scientist working (currently member of steering committee) for Desert Net International (DNI). I’m an ethnoecologist, ethnobotanist, Ethnovet and ethomedicie researcher and reviewer. I explore deserts and grazing lands for knowledge and understanding.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s